De Algemene voorwaarden van Atelier 99


Algemene Voorwaarden voor het volgen van schildercursus van Atelier 99.

1. Inschrijving

 • 1.1 Inschrijving kan geschieden via het aanmeldingsformulier van de cursus op de website van Atelier 99.nl en op de opendag vooraf aan de cursus.

2. Aanmelding

 • 2.1 De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige cursus bedrag is bijgeschreven op rekening van Atelier 99.
 • 2.2 Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling.

 • 2.3 Betaling van de cursus kan geschieden door het verschuldigde bedrag over te maken op onderstaande bankrekening.
 • 2.3.1.    Bankrekening NL35ABNA 0545381460 t.n.v. Atelier 99 t.a.v. J.P.Lanting o.v.v. cursus.
 • 2.3.2.    De betaling van het cursusbedrag moet 10 werkdagen na aanvang van de cursus voldaan zijn.
 • 2.4 Na aanmelding via de website krijgt u een bevestiging van de inschrijving per email.

3. De lessen.

 • 3.1. Aantal lessen
 • 3.1.1.    Het schilderseizoen bestaat uit 15 lessen.

 • 3.2. Lestijden
 • 3.2.1.    Maandag t/m donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur.
 • 3.2.2.    Dinsdag- t/m vrijdagochtend van 9:30 tot 12:00 uur.

 • 3.3. Pauze
 • 3.3.1.    Binnen de lestijden bestaat te mogelijkheid om een koffie of theepauze te houden.

 • 3.4. Gebruik gereedschap en materieel ( kwasten,rollers, ezels, tafels enz. )
 • 3.4.1.    Er wordt van de cursist verwacht na de gevolgde les het gereedschap/materieel schoon en netjes achter laten.

4. Inhalen van lessen.

 • 4.1. Het inhalen van lessen kan alleen binnen de serie. Ook moet dit in overleg m.b.t. bezetting van de andere lessen.

5. Instromen tijdens de lopende cursus.

 • 5.1. Een cursist kan ten allen tijde instromen het cursusgeld wordt dan d.m.v. het te aantal te volgen lessen verrekend.
 • 5.1.1.    De betaling van het cursus bedrag moet binnen 5 werkdagen na aanvang van de lessen betaald zijn.

6. Verschuiven/Wijzigen cursus

 • 6.1. Atelier 99 is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en cursusruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.
 • 6.2. Atelier 99 behoudt zich het recht voor om in het cursus programma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

7. Anuleren

 • 7.1. Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:
 • 7.1.1.   Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag gerestitueerd;
 • 7.1.2.    Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag gerestitueerd;
 • 7.1.3.   Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk;
 • 7.2. Een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een cursus hiervan melding is gemaakt;
 • 7.3. Indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten;
 • 7.4. Annulering dient altijd schriftelijk per brief, of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.

8. Aansprakelijkheid.

 • 8.1. Het atelier is jegens de deelnemers en/of eventuele begeleiders niet aansprakelijk voor (de schade als gevolg van) verlies, ongeval, ziekte, diefstal of andere gebeurtenissen tijdens of als gevolg van de lessen.

9. Prijzen.

 • 9.1. Actuele prijzen zijn altijd vermeld op de website.
 • 9.2. Prijzen vermeld op de website of in flyers zijn onder voorbehoud van wijziging.

10. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 • 10.1. op 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)van kracht.
 • 10.2. Atelier 99 bewaart de volgende persoonsgegevens van cursisten die lessen volgen: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres.
 • 10.3. Deze gegevens kunnen bestaan uit het opgave formulier via de website of een met de hand ingevuld opgave formulier.
 • 10.4. Ik werk met papieren cursistendossier. Deze wordt in een afgesloten kast bewaard.
 • 10.5. Bewaartermijn is 5 jaar na inschrijving.


Opgemaakt 20 mei 2018.
Gewijzigd 17 augustus 2018 artikel 2.3.1.